ANKETA


Kjo anketë përfaqëson një hulumtim që është pjesë e kampanjës “Fer është kur është fer për të gjithë”, të cilën e zbaton Koalicia Të gjithë për gjykim të drejtë. Qëllimi i kësaj kampanje është të marren të dhëna për statusin e standardeve për një gjykim të drejtë në Republikën e Maqedonisë. Anketa është anonime. Për ta plotësuar do t`ju duhet 5 minuta. Ju falëndrojmë.

PËR KAMPANJËN


Qëllimi i kësaj kampanje është imformim dhe promovim të të drejtave themelore të gjithë pjesëmarrësve në një procedurë penale, me vështrim të veçantë në të drejtën për një gjykim të drejtë dhe fer, të parashikuar në Kushtetutën e RM-së, në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, si edhe në legjislacionin procedural vendas. Rezultatet që priten të arrihen me këtë kampanjë janë:

 • Njohja e publikut të gjerë (qytetarëve) me standardet e parashikuara në nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, kështu që do të informohen për thelbin dhe për rëndësinë e së drejtës për një gjykim të drejtë.
 • Kontributi në ngritjen e vetëdijes për paanshmërinë dhe pavarësinë e gjyqtarëve në procedurat gjyqësore, si edhe për të drejtën e mbrojtjes së të pandehurit në një procedurë penale.
 • Ngritja e vetëdijes për të drejtën fundamentale të njeriut – e drejta për gjykim të drejtë dhe fer dhe se të gjitha palët janë të barabartë para ligjit, duke theksuar nevojën dhe rëndësinë për një gjykim të drejtë dhe për një gjykatë absolutisht të pavarur, nëpërmjet respektimit të ligjeve pa përjashtim dhe zbatimit të tyre mbi të gjitha aktorët në një shoqëri.

Civika mobilitas e përkrah shoqërinë civile në promovimin e ndryshimeve shoqërore në fusha (strategjike), siç janë: qeverisja e mirë, decentralizimi dhe zhvillimi i shoqërisë civile. Gjithashtu, përkrahet shoqëria civile edhe në drejtimin e tre “temave transverzale”: çështjet gjinore, marrëdhëniet ndëretnike dhe migracioni. Të gjitha rajonet dhe komunat janë të rëndësishme për Civika mobilitas, e cila do të përpiqet t'i zvogëlojë dallimet rajonale dhe sektoriale në zhvillimin e shoqërisë civile. Zhvillimi institucional i menduar mirë dhe me kujdes si edhe forcimi organizativ duhet të kontrubuojnë edhe në zhvillimin e tërë shoqërisë civile si sektor, si edhe në forcimin e vet organizatave civile.

Neni 6 i KEDNJ - Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore
E drejta për një gjykim të drejtë

 • Secili ka të drejtë, në një afat të arsyeshëm, publikisht dhe në mënyrë të drejtë, para një gjykate të pavarur e të paanshme të themeluar me ligj, të shqyrtohen dhe të vërtetohen të drejtat dhe obligimet e tij civile ose bazën e çdo akuze penale të ngritur kundër tij. Aktgjykimi shpallet publikisht, kurse gazetarët dhe publiku mund të përjashtohen gjatë tërë procedurës ose gjatë vetëm një pjese prej procedurës, në interes të moralit, rendit publik ose sigurisë kombëtare në një shoqëri demokratike, kur atë e imponojnë interesat e të miturit ose mbrojtja e jetës private së palëve në një kontest, apo kur gjykata e konsideron të domosdoshme sepse në rrethana të veçanta publiciteti do të mundte t'i shkaktojë dëm interesave të drejtësisë.
 • Secili i akuzuar për ndonjë vepër penale konsiderohet i pafajshëm derisa fajësia e tij nuk vërtetohet ligjërisht.
 • Secili i akuzuar ka këto të drejta minimale:
  • menjëherë, në gjuhën që e kupton, të informohet në detaje për natyrën dhe arsyet e akuzës së ngritur kundër tij;
  • t'i sigurohen kohë të mjaftueshme dhe kushte të domosdoshme për përgatitjen e mbrojtjes së tij;
  • të mbrohet vetë apo me ndihmën e një mbrojtësi të zgjedhur prej tij, në qoftë se nuk ka mjete për të paguar një avokat mbrojtës, t'i jepet avokat falas të caktuar zyrtarisht, kur e kërkojnë interesat e drejtësisë;
  • vetë t'i marrë në pyetje dëshmitarët ose të kërkojë dëgjimin e dëshmitarëve të akuzës dhe të kërkojë thirrjen dhe dëgjimin e dëshmitarëve të mbrojtjes të jenë nën kushte që vlejnë edhe për dëshmitarët e akuzës;
  • të mund të përdorë ndihmë të lirë nga një përkthyes në qoftë se nuk e kupton apo nuk e flet gjuhën në të cilën zhvillohet gjykimi.

Merr pjesë në këtë kampanjë


Mbështetur nga:

Implementuar nga:

ul. Makedonija 11/2-10, 1000 Skopje, R. Makedonija
tel/faks: +389 2 6139874
contact@all4fairtrials.org.mk
www.otvorenosudstvo.org.mk
www.all4fairtrials.org.mk